REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU PYCHOTA

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie dostępnym pod adresem pychota.com.pl prowadzonym przez Przemysława Sznajdrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą “PYCHOTA” Przemysław Sznajdrowski z głównym miejscem wykonywania pod adresem Niewieścin 85, 86-120 Pruszcz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5591723105, REGON: 092694956 (zwanego dalej Pychota).
2. Klient ma możliwość kontaktu ze Sprzedającym oraz składania reklamacji, za pomocą
następujących danych teleadresowych:
2.i. adres korespondencyjny: Niewieścin 85, Pruszcz, 86-120 Pruszcz
2.ii. adres poczty elektronicznej: dieta@pychota.com.pl
2.iii. telefon komórkowy: +48 508870390
3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
3.i. Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z firmą Pychota za pośrednictwem Serwisu umowę o świadczenie Usługi albo umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną,
3.ii. Konsument Klient, który zawiera z firmą Pychota umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
3.iii. Konto usługa świadczona przez firmę Pychota drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu utworzenia i prowadzeniu konta w Serwisie ułatwiającego zawieranie umów o świadczenie Usługi z firmą Pychota,
3.iv. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na cyklicznym przesyłaniu na podany przez Klienta adres e-mail informacji, w szczególności odnoszących się do oferty handlowej firmy Pychota,
3.v. Regulamin – niniejszy regulamin,
3.vi. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem pychota.com.pl

3.vii. Usługa świadczona przez firmę Pychota usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu Klientowi posiłków gotowych do spożycia po ewentualnej obróbce termicznej, według wariantu wybranego przez niego spośród dostępnych w Serwisie.
4. Firma Pychota stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
4.i. formularze zawarte w Serwisie,
4.ii. poczta elektroniczna,
4.iii. kontakt telefoniczny,
4.iv. korespondencja pocztowa.
5. Informacje o towarach i usługach podane w Serwisie, a szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
2. Do zamawiania Usług w Serwisie konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej.
3. Do rejestracji Konta konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych Klienta.
4. Warunkiem rejestracji Konta jest zaakceptowanie Regulaminu.
5. Konto umożliwia zapamiętanie danych do wysyłki oraz historii zamówień.
6. Klient może w każdym czasie zrezygnować z prowadzenia Konta poprzez dokonanie odpowiedniej dyspozycji w ustawieniach Konta.
7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
7.i. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
7.ii. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
7.iii. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
8. Firma Pychota może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie rejestracji konta lub składania zamówienia bez rejestracji celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.

9. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych firmy Pychota lub podmiotów trzecich podlega ochronie prawnej.
10. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego.

§ 3. Zamówienia

1. Zamówienie dokonywane jest za pośrednictwem dostępnego w Serwisie formularza przy użyciu Konta lub bez dokonywania rejestracji. 2. W celu umożliwienia realizacji Usługi, Klient zobowiązany jest podać w zamówieniu następujące dane osobowe:
2.i. Imię i nazwisko
2.ii. Adres dostawy wraz ze wskazówkami dot. ewentualnej nietypowej lokalizacji
2.iii. Numer telefonu
3. Umowa o świadczenie Usługi zawarta jest w momencie potwierdzenia przez Klienta zamówienia przyciskiem „Zamów i zapłać”.
4. Klient otrzymuje na podany adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy. 5. Cena Usługi podana w Serwisie jest ceną całkowitą zawiera należne podatki oraz opłatę za dostarczenie przedmiotu Usługi.

§ 4. Dostawa płatność

1. Posiłki w ramach Usługi dostarczane są za  pośrednictwem kuriera zatrudnionego przez firmę Pychota na obszarze geograficznym podanym w Serwisie, na adres podany przez Klienta w zamówieniu.
2. Klient ma możliwość zgłoszenia drogą telefoniczną lub e-mailową jednorazowej zmiany adresu doręczenia, jednakże musi zostać ona dokonana najpóźniej 1 dzień przed dniem dostawy do godz. 16:00
3. Koszt dostawy zawarte są w cenie produktów.
4. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
4.1. przelewem -na rachunek bankowy: 31116022020000000543979156 Milenium Bank
4.ii. Przelewem mobilnym w ramach usługi TPay udostępnianej przez Krajowy Integrator Płatności z S.A., Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań

5. Zamówienie może zostać zrealizowane w przypadku zapłaty z góry i wpływu środków pieniężnych do firmy Pychota najpóźniej do godziny 16:00, na cztery dni przed wybranym terminem realizacji.

§ 5. Reklamacje

1. Firma Pychota zobowiązany jest dostarczać Usługi oraz usługi świadczone drogą elektroniczna bez wad.
2. Reklamacje związane z realizacją Usługi lub usług świadczonych drogą elektroniczną należy zgłaszać w następujący sposób:
2.i. adres korespondencyjny: Niewieścin 85, 86-120 Pruszcz
2.ii. adres poczty elektronicznej: dieta@pychota.com.pl
3. Firma Pychota zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
4. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

§ 6. Odstąpienie od umowy

1. Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
2. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a gdy umowa polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – z chwilą objęcia pierwszej rzeczy w
posiadanie.
3. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
4. Oświadczenie należy złożyć w formie pisemnej przesyłając je na adres firmy Pychota.
5. W wyniku prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
6. Firma Pychota w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności, za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.

7. W przypadku zgłoszenia żądania rozpoczęcia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w przypadku odstąpienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty za spełnioną do chwili odstąpienia część świadczenia. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
8. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia czy też w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 7. Rozstrzyganie sporów

1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
1.i. według miejsca zamieszkania pozwanego,
1.ii. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
1.iii. według miejsca wykonania umowy.
2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a firmą Pychota, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
2.i. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową
2.ii. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a firmą Pychota, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§ 8. Wyłączenie stosowania niektórych postanowień regulaminu wobec osób niebędących konsumentami

1. Do Klienta niebędącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
2. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność firmy Pychota z tytułu rękojmi jest wyłączona.
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu powstałe między firmą Pychota a Klientem niebędącym Konsumentem, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Pychota
§ 9. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
1.i. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
1.ii. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
1.iii. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 1422).
2. Firma Pychota ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia firmy Pychota w przewidzianym wyżej terminie.
5. Do umów o świadczenie Usługi zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu.